REKISTERI & KÄYTTÖEHDOT

========== KÄYTTÖEHDOT =========

1. Palveluntarjoajan tiedot

Yritys:		        tmi Ewooks
Osoite:			    Vesihaudantie 13
Postinumero:		90450
Postitoimipaikka:	Kempele
Puhelinnumero:		+358 (08) 2371 2077
Sähköpostiosoite: 	info@ewooks.fi

2. Yleistä
Näitä Käyttöehtoja sovelletaan tmi Ewook:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) ylläpitämien mobiili- ja verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä Käyttöehdoissa kaikkia Palveluntarjoajan tuottamia tai ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita sekä mobiilisovelluksia. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Ewooks:n ylläpitämään Palveluihin, jollei jonkin Palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään Palvelua, edellyttipä Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja vakuuttaa toimivansa näiden Käyttöehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Tällöin Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille syntyy näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus. Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias tai että hänellä on huoltajansa suostumus Palvelun käyttöön ja että hän on oikeustoimikelpoinen

Jäljempänä näissä käyttöehdoissa voidaan käyttää seuraavia määritelmiä.
”Ewooks” – Palvelun ja sovelluksen tarjoaja
”Sovellus” – Ewooks:n kehittämä Taksit-kartalla ja cabimap -niminen sovellus sekä verkkosivut
“Yhteistyökumppanit” – Tarkoittaa taksi ja kuljetusyrityksiä jokta ovat mukana omalla sopimuksellaan Ewooks:n kehittämässä palvelussa
“Käyttäjä” – Palvelua käyttävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö
”Palvelu” – Ohjelmisto kokonaisuus jonka avulla on mahdollista etsiä lähin taksi ja olla siihen yhteydessä tai etsiä matkalle ennalta sovittu hinta jonka Käyttäjä sekä taksinkuljettaja yhdessä hyväksyvät. Maksu tapahtumat eivät kulje missään tapauksessa tämän palvelun kautta.

Ewooks ei vastaa itse matkojen toteutumisesta tai turvallisuudesta. Ewooks tarjoaa kanavan yhteistyökumppanien sekä palvelun käyttäjien välille.


3. Käyttäjän rekisteröinti
Sovelluksen ja Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Sovellukseen luodut käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia. 
Käyttäjä luo käyttäjätilin rekisteröimällä Sovelluksen.
Sovellukseen voi rekisteröityä alle 18-vuotias henkilö, mikä kuitenkin edellyttää huoltajan tutustumista näihin käyttöehtoihin, sekä käyttöehtojen hyväksymistä Käyttäjän puolesta.
Palvelun kaikkien ominaisuuksien käyttö edellyttää lisäksi luottokorttitietojen syöttämistä Palveluun.

Palvelun kautta ei voi suorittaa maksuja. Maksuista huolehtivat Yhteistyökumppanit maksut suoritetaan heidän tuotteillaan ja tavoillaan.

4. Käyttäjätunnus ja salasana
Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Saatuaan Palveluntarjoajan kuittauksen ilmoituksestaan Käyttäjän vastuu Palvelun käytöstä lakkaa kyseisten tunnusten osalta.

Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Käyttäjän oikeudet käyttää Palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen Palvelun käyttämättä oleva osa. Palveluntarjoajalla on oikeus periä Käyttäjältä muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Palveluntarjoaja ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.


5. Tilaus
Käyttämällä Palvelua, Sovelluksen Käyttäjä tekee sitovan kutsun taksikuljetuksesta. 
Yhteistyökumppanin hyväksyttyä kutsu, syntyy sitova sopimus Yhteistyökumppanin ja Käyttäjän välille.
Tilaus taksikuljetuksesta on sitova Yhteistyökumppanin hyväksyttyä se, eikä Käyttäjällä ole oikeutta peruuttaa tilausta tämän jälkeen. 
Käyttäjä hyväksyy, että tilaukset tehdään ilmoitetun sijainnin perusteella eikä Käyttäjällä ole oikeutta korvauksiin,
mikäli tilaus on lähtenyt eteenpäin virheellisellä sijainnilla tai GPS:n ja kännykän tukiasema antaa virheellisen sijainnin.
Käyttäjän tulee tarkistaa Sovelluksessa näkyvä oma sijaintinsa tilausta tehtäessä.

Ewooks ei vastaa siitä, täyttääkö Yhteistyökumppani sopimuksessa sovitut velvoitteensa. Taksin tilaamisessa saattaa olla rajoitteita sellaisilla alueilla, joilla sähköisiä tilauksia ei ole mahdollista vastaanottaa.
Sopimus on voimassa matkan päättymiseen ja siihen liittyvään maksutapahtuman suorittamiseen asti.

6. Vastuu Palvelun, Sovelluksen ja käyttäjätilin käytöstä
Käyttäjä sitoutuu kaikessa Sovelluksen ja Palvelun käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, muiden mahdollisten Sovelluksen ja Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.
Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan muualla Sovelluksessa ja Palvelussa mahdollisesti asetettuja sääntöjä ja ohjeita. 
Sovellukseen ei saa syöttää muita kuin oikeita ja todellisia tietoja.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätiliensä käytöstä ja Käyttäjän tulee ilmoittaa havaitsemistaan käyttäjätilejä koskevista väärinkäytöksistä Ewooks:lle.
Sovelluksen Käyttäjä ei saa käyttää Sovellusta kaupallisiin tarkoituksiin esimerkiksi perimällä muilta maksuja Sovelluksella tekemistään tilauksista.

Lisätietoja Sovelluksesta löytyy osoitteesta www.ewooks.fi

7. Maksut

Ewooks ei käsittele Käyttäjän ja Yhteistyökumppaneiden välisiä maksuja eikä ole vastuussa niistä syntyneistä velvoitteista.

Käyttäjän maksuvelvollisuus tilauksesta muodostuu silloin, kun Yhteistyökumppani hyväksyy kutsun.

Sovelluksen kautta tehdyt tilaukset maksetaan Yhteistyökumppaneille kuten muissakin taksimatkoissa.
Matkan voi maksaa autossa käteismaksuna tai kaikilla yleisimmillä Suomessa käytössä olevilla pankki- ja luottokorteilla.
Matkan hinnoitteluperusteet ovat saatavissa Palvelusta. Matkan hintaan vaikuttavat matkan pituus, kesto, aloitusaika sekä Palvelun kuormitusaste.
Matkan todellinen hinta määräytyy taksamittarin näyttämän hinnan mukaisesti.

Taksitilausten tekeminen Sovelluksessa on ilmaista. Ewooks pidättää kuitenkin oikeuden tuoda Palveluun maksullisia toimintoja myöhemmin. 

Palvelu välittää tilauksia Yhteistyökumppaneille, joilla on tarvittaessa oikeus periä Käyttäjältä käyttämättä jätetyistä hyväksytyistä tilauksista kulloiseenkin tapaukseen
sopiva kohtuullinen korvaus.

Sovelluksella tehdystä ennakkotilauksesta voidaan periä hinnaston mukainen lisämaksu, joka peritään matkan maksun yhteydessä.

Sovelluksen käyttäminen edellyttää matkapuhelimen tai päätelaitteen käyttöä datayhteydellä, josta saattaa aiheutua kustannuksia Käyttäjälle ja nämä kustannukset määräytyvät Käyttäjän 
ja tämän datayhteyden palveluntarjoajan välisen sopimuksen perusteella.

Ewooks ei vastaa maksamatta jääneistä kyydeistä. Käyttäjä on kaikissa olosuhteissa aina velvollinen maksamaan yhteistyökumppanille sovitun maksun.

8. Taksin saapuminen ja muut liitännäiset seikat
Palvelu toimitetaan sitoumuksetta eivätkä Ewooks tai Yhteistyökumppani takaa, että taksikuljetus saapuu arvioituna ajankohtana.
Tilauksen toimitusaikaan vaikuttavat useat tekijät kuten liikennetilanne sekä sääolosuhteet.
Tilatun taksikuljetuksen saapumisajankohta sekä kaikki muut Sovelluksen tai Yhteistyökumppanin Sovelluksessa Käyttäjälle antamat aika-arviot ovat arvioita.

9. Vastuunrajoitukset
Ewooks ei takaa Sovelluksen tai Palvelun virheetöntä toimimista tai sitä, että Sovellus on keskeytyksittä käytettävissä.
Ewooks ei vastaa vahingosta, joka syntyy Käyttäjälle tai kolmannelle taholle Sovelluksen keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä,
käytön estymisestä, lopettamisesta tai muista puutteista Sovelluksessa tai sen sisällössä, eikä myöskään mahdollisista Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat Sovelluksen käytöstä.

Käyttämällä Sovellusta Käyttäjä hyväksyy sen, että Käyttäjällä ei ole oikeutta minkäänlaisiin korvauksiin,
jos tilaus on tehty virheellisellä osoitteella. Sovelluksen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa Sovelluksen käytön eston sekä luoda korvausvelvollisuuden.
Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista tai kuluista, jotka saattavat aiheutua Sovelluksen tai Palvelun käytöstä, toimimattomuudesta tai väärinkäytöstä Käyttäjille,
kuitenkin huomioiden pakottavat lainsäädännön määräykset.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muita säännöksiä käyttäessään Sovellusta ja Palvelua.

10. Käyttöoikeus Sovellukseen ja sen sisältöön
Käyttäjällä ei ole oikeutta myydä edelleen tai hyödyntää kaupallisesti Sovellusta tai sen sisältöä.
Palveluntarjoaja pidättää yksinomaisen oikeuden poistaa Sovelluksesta mitä tahansa sisältöä sekä rajoittaa Sovelluksen käyttöä mistä tahansa syystä mukaan lukien Käyttäjän Sovelluksen käytön estäminen.

Käyttäjälle myönnetyt mahdolliset tunnisteet ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset, säilyvät Palveluntarjoaja :n omistuksessa.
Käyttäjällä ei ole oikeuksia niihin hänen käyttöoikeutensa päättymisen jälkeen eikä hän saa luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoaja:n etukäteistä kirjallista lupaa.

11. Immateriaalioikeudet
Ewooks omistaa kaikki Sovellukseen tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin liittyvät immateriaalioikeudet yksinomaan.
Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen tai Sovelluksen käytön kautta mitään immateriaalioikeuksia Sovellukseen.

Mikään taho ei saa kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Sovelluksesta tai mistään siihen liittyvästä teknologiasta,
takaisinmallintaa, purkaa, avata salausta tai muilla tavoin yrittää saada selville Sovelluksen tai siihen liittyvien teknologioiden tai niiden osien lähdekoodia, poistaa tekijänoikeuksia,
tavaramerkkejä tai muita vastaavia oikeuksia ilmentäviä merkintöjä Sovelluksesta, poistaa tai piilottaa Sovelluksen sisältämää mainosmateriaalia tai kerätä,
käyttää, kopioida ja siirtää Sovelluksesta saamaansa tietoa ilman Ewooks:ltä saatua etukäteistä kirjallista hyväksyntää.

12. Muutokset Sovelluksen ja Palvelun toimintoihin ja sisältöön
Ewooks pidättää oikeuden käyttää, muokata, poistaa tai siirtää mitä tahansa Sovelluksessa olevaa tietoa yksinomaisella päätöksellään ilman ennakkoilmoitusta,
jos tietoa voidaan pitää laittomana, virheellisenä, epätarkkana, sopimattomana tai ristiriidassa näiden käyttöehtojen tarkoituksen kanssa.

Ewooks:llä on oikeus ottaa Sovellus tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön,
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 
Lisäksi Ewooks varaa oikeuden muuttaa Sovelluksen ja Palvelun sisältöä tai lopettaa Sovelluksen ja Palvelun tai niiden osien tarjoaminen milloin tahansa väliaikaisesti tai pysyvästi ilman korvausta.

13. Vastuu Sovelluksen sisällöstä ja tarvittavista laitteista ja välineistä
Ewooks ei ole vastuussa kolmansien osapuolien kuten Yhteistyökumppaneiden Sovellukseen lisäämästä sisällöstä tai sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista.

Käyttäjän tulee itse hankkia Sovelluksen käyttöön tarvittavat laitteet ja välineet sekä huolehtia yhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta.
Sovelluksen käyttämiseksi tulee olla käytössä matkapuhelimen datayhteys, josta voi aiheutua Käyttäjälle kustannuksia.

Käyttäjän tulee käyttää Sovellusta vain omilla tunnuksillaan eikä Käyttäjä saa käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön tunnuksia.

Ewooks:llä on oikeus poistaa Käyttäjä Sovelluksesta välittömin vaikutuksin sekä olla hyväksymättä tai perua kaikki Käyttäjän tilaukset mikäli Käyttäjä väärinkäyttää Sovellusta
tai aiheuttaa Sovelluksen Käyttäjille tai Yhteistyökumppanille vahinkoa.
Tällainen oikeus on Ewooks:lla myös mikäli Käyttäjä jättää virheellisen tilauksen tai toimii näissä käyttöehdoissa mainittujen velvoitteiden vastaisesti.
Lisäksi tällainen oikeus on niissä tapauksissa, joissa Ewooks:lla tai Yhteistyökumppanilla on perusteltua aihetta epäillä tilauksen aitoutta ja oikeutta tehdä tilaus.
Sovelluksen ja Palvelun väärinkäyttö saattaa aiheuttaa korvausvelvollisuuden näitä käyttöehtoja tai lainsäädäntöä rikkovalle taholle.

Mahdollisissa Sovelluksen liittyvissä virhetilanteissa. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Ewooks:n asiakaspalveluun (inf.
Matkaan liittyvissä reklamaatioissa Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Yhteistyökumppaniin kuittitiedoista ilmenevien yhteystietojen mukaisesti.

Sovellus jaellaan alustan virallisten kauppapaikkojen kautta, ja kauppapaikat sallivat asentamisen vain laitteille, jotka tukevat Sovelluksen käyttöä.

14. Henkilötietojen käsittely
Ewooks käsittelee ja luovuttaa Käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja näiden käyttöehtojen sekä tietosuojaselosteessa mainittujen kohtien mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy, että hänen henkilötietojansa voidaan käyttää Palvelun toteuttamiseen ja tarvittaessa luovuttaa Yhteistyökumppaneille.
Ewooks voi myös siirtää henkilötietoja tietosuojaselosteen mukaisesti.

15. Käyttöehtojen voimassaolo ja irtisanominen
Näitä käyttöehtoja ja Ewooks:n niihin tekemiä muutoksia sovelletaan Käyttäjään niin kauan, kun hän käyttää Sovellusta tai Palvelua.

Käyttäjä voi lopettaa Sovelluksen käytön milloin tahansa Sovelluksen käyttäjätilin hallinnan kautta. Mahdollisia maksualennuksia tai -etuja ei korvata Sovelluksen käytön päättyessä.

16. Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä käyttöehtoja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Käyttöehtoja koskevat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla.
Mikäli neuvottelemalla ei päästä sovintoon, riidat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

17. Käyttöehtojen muutokset
Ewooks:lla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta pyritään ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelun yhteydessä tai sähköpostitse.
Käyttäjän tulee myös itse tarkistaa ajoittain onko ehtoja muutettu. 
Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Sovelluksen ja Palvelun käyttö.

18. Oikeuksien ja velvoitteiden siirrettävyys
Ewooks:lla on oikeus siirtää Sovellukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai Sovellusta koskevan liiketoiminnan ostajalle ilman Käyttäjän hyväksyntää.
 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille.

19. Koko sopimus
Nämä käyttöehdot muodostavat koko Käyttäjän ja Ewooks:n välisen Sovelluksen ja Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen.

20. Tietoturva
Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.
Palveluntarjoaja säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina.
Palveluntarjoaja järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.
Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.
 
21. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet
Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista.
Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.
22. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus
Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelu- tai tietoliikennemaksuista.
12. Ylivoimainen este
Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä.
Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Palveluntarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.========== REKISTERI ===========

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi:			tmi Ewooks
Y-tunnus:		2918658-2
Osoite:			Vesihaudantie 13
Postinumero:		90450
Postitoimipaikka:	Kempele
Puhelinnumero:		+358 (08) 2371 2077
Sähköpostiosoite:	info@ewooks.fi2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys:			tmi Ewooks
Nimi:			Sami Taipaleenmäki 
Osoite:			Vesihaudantie 13
Postinumero:		90450
Postitoimipaikka:	Kempele
Puhelinnumero:		+358 (08) 2371 2077
Sähköpostiosoite: 	info@ewooks.fi3. Tietosuojavastaava

Yritys:			tmi Ewooks

Nimi:			Sami Taipaleenmäki 
Osoite:			Vesihaudantie 13
Postinumero:		90450
Postitoimipaikka:	Kempele
Puhelinnumero:		+358 (08) 2371 2077
Sähköpostiosoite: 	info@ewooks.fi4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 
Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja
asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.6. Rekisterin tietosisältö
 
Yritykset:
Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Käyttäjätunnus ja Salasana sekä muut tiedot jotka on erikseen määritelty
sovellutuskohtaisessa käyttöehdoissa http://www.ewooks.fi/kayttoehdot/
Tilaajat:
Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Tilaajan nimi, Noutosoite, Toimistusosoite, Käyttäjätunnus ja Salasana.7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: 
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics 
ja Google Firebase –analytiikkatyökalun avulla.9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat
säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.10. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto,
joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille
sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. 
Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 
Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.


Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat
eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se,
että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.


11. Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.13. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää
allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.
Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista
valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
Tilaaja tietoja ei käytettä suoramarkkinointiin ilman erillistä suostumusta esim. pyyntönä tilata uutiskirje.